Obchodní podmínky


Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zhotovitelem a Objednavatelem při uzavírání Smlouvy o dílo v provozovně Zhotovitele a při nákupu náhradních dílů. Objednáním Předmětu smlouvy Objednavatel akceptuje tyto VOP. Vztahy mezi Zhotovitelem a Objednavatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména § 2586 odst. 1 NOZ a § 2587 NOZ .
1. Základní pojmy a jejich vymezení
1.1 „ Zhotovitelem“ se rozumí Václav Polák, IČ 04075781, se sídlem Nítovice 12, 378 21 Kardašova Řečice, zapsaná v Živnosteském rejstříku, vedeném Magistrát města České Budějovice. Přijímat vozidla k opravě a servisu oprávněn a zavazuje se provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednavatele dílo (opravu, údržbu, servis).
1.2 „Objednatelem“ se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla uvedený v předloženém Osvědčení o registraci vozidla. Objednatel objednává opravu či servis vždy na svůj účet a je povinen Zhotoviteli objednané dílo uhradit. Objednatel je oprávněn u Zhotovitele dílo objednat i prostřednictvím svého Zástupce.
1.3 „Zástupcem“ se rozumí ten, kdo opravu či servis na účet Objednatele objednává tzn. zejména zmocněnec či zaměstnanec.
1.4 „Objednavatelem“ se rozumí, který je uveden jako druhá smluvní strana v Zakázkovém listě, jež předává vozidlo Zhotoviteli k opravě či servisu a zavazuje se Předmět opravy či servisu po provedené opravě či servisu převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení díla odměnu. Objednavatel je povinen oznámit Zhotoviteli jakékoli změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů.
1.5 „Zakázkový list“ se rozumí smluvní formulář Zhotovitele. Musí být vždy podepsán Objednavatelem a Zhotovitelem.
1.6 „Smlouvou“ se rozumí smlouva o opravě či servisu uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednavatelem formou podepsání Zakázkové listu za podmínek ujednaných v těchto VOP a v samotném Zakázkovém listě.
1.7 „Předmět smlouvy“ se rozumí údržba, servis nebo oprava motorového vozidla podle Zakázkového listu a není-li uvedeno jinak v rozsahu odpovídajícímu znovu uvedení vozidla do stavu způsobilosti provozu na pozemních komunikacích odstraněním Objednavatelem označených vad.
1.8 „Předmětem opravy“ se rozumí vozidlo převzaté Zhotovitelem od Objednavatele za účelem Předmětu smlouvy.„
1.9 „Osvědčením o registraci vozidla“ se rozumí i osvědčení o technickém průkazu (dále jen OTP).

2. Zakázka
2.1 Objednatel odpovídá za to, že každý subjekt, který Předmět opravy přiveze k opravě a podepíše Zakázkový list, je jeho oprávněným zástupcem.
2.2 Zhotovitel je oprávněn neprovést Předmět smlouvy a odmítnout uzavření Smlouvy v případě, že Objednavatel nepředloží OTP a odmítne se identifikovat.
2.3 V případě, že Objednatel je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem má se za to, že zástupce Objednatele je pověřen tímto Objednatelem k podpisu Smlouvy.
2.4 V případě, že Objednatel je fyzickou osobou a objednává Předmět smlouvy prostřednictvím zástupce, je zástupce povinen předložit písemnou plnou moc zmocňujícího k uzavření Smlouvy, v opačném případě je zástupce uveden na  Zakázkovém listě jako předávající osoba a i na tuto osobu se vztahují práva a povinnosti Objednavatele podle těchto VOP, zejména povinnost uhradit cenu opravy a to společně a nerozdílně s Objednatelem.
2.5 V případě, že Zhotovitel provádí pro Objednatele Předmět smlouvy na základě rámcové a dlouhodobé objednávky, nemůže se Objednatel zprostit odpovědnosti zpochybněním oprávnění osoby předávající Předmět opravy Zhotoviteli v případě, že v minulosti tato osoba již jménem Objednatele vystupovala a  Zakázkové listy podepisovala.
2.6 Objednavatel je povinen předat Předmět opravy Zhotoviteli vyklizený, bez volně uložených předmětů, případně je povinen Zhotoviteli upozornit na předměty ponechané v Předmětu opravy a uvést je do Zakázkového listu. Objednavatel je povinen neponechávat v Předmětu opravy cennosti. Zhotovitel neodpovídá za případnou ztrátu či poškození volně uložených předmětů v Předmětu opravy, které nebudou uvedeny v Zakázkovém listě.
 
3. Cena Předmětu smlouvy
3.1 Cena Předmětu smlouvy uvedená v  Zakázkovém listě je cena stanovená odhadem, v jejíž výši dojde pravděpodobně k účtování. Takto stanovená cena je nezávazným rozsahem a jedná se o cenu předpokládanou. Předpokládaná cena vychází z předpokládaného rozsahu prováděných prací a náhradních dílů a aktuálního platného ceníku materiálu a pracovních jednotek. Objednatel je oprávněn se seznámit s ceníkem Zhotovitelem na  jeho provozovně.
3.2 Zákazník se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního platného ceníku Zhotovitele a případně cenu dohodnutou v Zakázkovém listě.
3.3 Není-li při převzetí vozidla Opravcem možné stanovit cenu Předmětu smlouvy ani odhadem, je tato skutečnost uvedena v Zakázkovém listě. Po zjištění předpokládané ceny je Zhotovitel povinen tuto předpokládanou cenu Objednavateli sdělit a to e-mailem případně i telefonicky. Objednavatel je povinen cenu odsouhlasit nejpozději do tří pracovních dní od sdělení odhadované ceny, případně v této lhůtě sdělit, že na opravě netrvá. V takovém případě Zhotovitel Předmět smlouvy neprovede a zákazník je povinen si Předmět opravy vyzvednout a převzít a dále zaplatit Zhotoviteli provedenou prohlídku a diagnostiku možných závad na Předmětu opravy. Objednavatel je povinen vozidlo převzít nejpozději do tří pracovních dní od vyrozumění Zhotovitelem k převzetí Předmětu opravy, za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy je povinen Zhotoviteli uhradit parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Zhotovitele.
3.4 Objednavatel podpisem Zakázkového listu akceptuje možné navýšení ceny Předmětu smlouvy určené odhadem a to až do 10 % ceny zakázky, přičemž takovéto navýšení nepředstavuje podstatné překročení ceny ( § 2612 OZ ).V případě, že Zhotovitel v rámci provádění Předmětu smlouvy zjistí, že konečná výše překročí 10 % ceny zakázky, je povinen tuto skutečnost Objednavateli sdělit a to e-mailem či telefonicky. V takovémto případě je oprávněn Objednavatel navýšení ceny odmítnout a od Smlouvy odstoupit. V takovém případě se zavazuje hotoviteli zaplatit poměrnou část původně stanovené ceny, přičemž je povinen Předmět opravy převzít nejpozději do tří pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy, za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy je povinen Zhotoviteli uhradit parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Zhotovitele.
3.5 V případě, že Objednavatel do tří pracovních dní od vyrozumění o navýšení ceny od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s navýšením ceny Objednavatel souhlasí a Zhotovitel je oprávněn za navýšenou cenu Předmět smlouvy provést. Zhotovitel je však v tomto případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a to i v částečném rozsahu.

4. Rozsah a provedení Předmětu smlouvy
4.1 Předmět smlouvy je Zhotovitel prováděn v rozsahu a ve lhůtě stanovené v Zakázkovém listě. V případě, že při provádění Předmětu smlouvy vyplyne nutnost změny rozsahu opravy i lhůty dokončení, je povinen Zhotovitel Objednavatele vyrozumět a to e-mailem či telefonicky.
4.2 Při vyrozumění Zhotovitele Objednavatele o potřebě změny rozsahu Předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen Objednavatele upozornit na změnu rozsahu, změnu pracnosti a změnu potřeby prodloužit lhůtu pro provedení Opravy. Současně je Zhotovitel povinen upozornit Objednavatele na případné závady způsobující technickou nezpůsobilost Předmětu opravy k provozu na pozemních komunikacích. Vyrozumění Objednavatele Zhotovitele se provádí e-mailem či telefonicky a Zhotovitel je povinen vyznačit na  Zakázkovém listě zda Objednavatel souhlasí se změnou rozsahu Předmětu smlouvy, případně v jakém rozsahu, či zda Objednavatel změnu odmítá.
4.3 Zhotovitel je oprávněn s Předmětem opravy provést a to i opakovaně, zkušební jízdy v rozsahu potřebném pro zjištění rozsahu Předmětu smlouvy.
4.4 V případě, že Objednavatel při sjednávání a podpisu Zakázkového listu neuvede, že trvá na vrácení vyměněných poškozených dílů či vyměňovaných součástek, nemá na jejich vrácení právo s tím, že tyto komponenty jsou bez hodnoty, přenechává je do vlastnictví Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn s nimi naložit v rámci svého sběrného hospodářství v rámci nakládání pevných odpadů, případně jinak.

5. Vydání Předmětu opravy
5.1 Objednavatel je povinen převzít Předmět opravy z provozovny Zhotovitele a to v den, uvedený v Zakázkovém listě, případně v jiný dohodnutý den.
5.2 Objednavatel je povinen předložit Zhotoviteli originál Zakázkového listu, případně prokázat při převzetí Předmětu opravy svou totožnost.
5.3 Objednavatel je povinen potvrdit převzetí Předmětu opravy podpisem na Zakázkovém listě, v případě navýšení ceny Předmětu smlouvy dle článku 4.2 těchto VOP, pak podpisem stvrzuje správnost účtované ceny. Stvrzení navýšení ceny dle článku 4.2 těchto VOP je možné i stvrzením převzetí příslušného vyúčtování (faktury).
5.4 zhotovitel je oprávněn zadržet i jiné vozidlo Objednatele, které Objednatel Zhotoviteli svěří k zajištění svých splatných pohledávek za Objednatelem, které vznikly na základě Smluv a podle těchto VOP a to i pro pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí náhradního vozidla.
5.5 Nevyzvedne-li si Objednavatel Předmět opravy nejpozději do 30ti dnů ode dne uvedeného v Zakázkovém listě, případně stanoveného způsobem dle článku 4.2 těchto VOP, zavazuje se Zhotoviteli zaplatit za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Zhotovitele. Zároveň na Objednatele přechází riziko nahodilé škody či zničení Předmětu opravy.
5.6 Nevyzvedne-li si Objednavatel Předmět opravy nejpozději do 6ti měsíců ode dne uvedeného v Zakázkovém listě, případně stanoveného způsobem dle článku 4.2 těchto VOP, je oprávněn Zhotovitel Předmět opravy prodat a do kupní ceny si započíst cenu Předmětu smlouvy a případné další pohledávky za Objednatelem podle těchto VOP.

6. Způsob úhrady ceny Předmětu smlouvy
6.1 Předmět opravy bude Objednavateli vydán až po uhrazení úplné ceny Předmětu smlouvy, nedohodne-li se Objednavatel s Zhotovitelem písemně jinak.
6.2 Před vydáním Předmětu opravy Objednavatel podepíše Zakázkový list a fakturu, platba ceny Předmětu smlouvy se provádí v hotovosti ( maximálně do částky přípustné podle platných právních předpisů pro platbu v hotovosti ). V případě platby v hotovosti Zhotovitel Objednavateli na fakturu vyznačí tuto skutečnost tzn. že je placeno v hotovosti.
6.3 V případě Zákazníka přebírajícího Předmět opravy na základě dlouhodobé či rámcové Smlouvy platí pro úhradu ceny Předmětu smlouvy dohodnuté platební podmínky v těchto smlouvách, není-li v nich stanoveno jinak, pak platí způsob úhrady dle těchto VOP.

7. Záruka, odpovědnost za vady
7.1 Na opravy vadných dílů a použité náhradní díly při provádění Předmětu smlouvy poskytuje Zhotovitel bez nároku záruky. Dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku poskytuje záruku při koupi 24 měsísů. Tato záruka je poskytována na nové náhradní díly a součástky podle této Smlouvy. Pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s pokyny výrobce pro určitý typ vozidla, poskytuje Zhotovitel odpovědnost za vady díla v případě zjevné vady bez zbytečných odkladů a v případě skryté vady ve vztahu k spotřebiteli 6 měsíců a ve vztahu k podnikateli 24 měsíců. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení ( včetně protokolů ) nese Objednavatel.
7.2 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla a případně na díly či součástky, u kterých toto bude výslovně v Zakázkovém listu uvedeno.
7.3 Záruka se nevztahuje na závady a škody, které byly způsobené havárií vozidla, záruka se nevztahuje ani na závady či škody způsobené nesprávným užíváním vozidla, včetně zejména neodborných oprav, manipulací, neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningů, nebo na závady či škody, které byly způsobeny náhradním dílem, součástkou, materiálem či mazadly, který si dodal k Zhotoviteli sám Objednavatel. Zhotovitel výslovně upozorňuje Objednavatele na nevhodnost dodávání vlastních dílů, součástek, materiálů či mazadel, přičemž tyto považuje svou povahou za nevhodné pro provádění Předmětu smlouvy, neboť se nemusí jednat o originální materiál výrobce vhodný pro provedení Předmětu smlouvy.
7.4 V případě použití repasovaných náhradních dílů, na což je Zhotovitel Objednavatele povinen upozornit, poskytuje Zhotovitel shodnou záruku uvedenou v článku 7.1 těchto VOP.
7.5 Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikne na Předmětu opravy v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací od Objednavatele o příčině vady na Předmětu opravy či v případě, že byl Zhotovitelem poučen o jeho nevhodnosti pokynu pro postup při provádění Předmětu smlouvy a přesto na takovém postupu trvá. V takovýchto případech odpovídá Objednavatel za případné škody, které Zhotovitel v důsledku takovýchto sdělení vzniknou.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
8.1 Objednavatel, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ( dále jen ZoOS ), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ( tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Pro v budoucnu uzavřené Smlouvy se vždy použijí VOP, platné v době uzavření Smlouvy. Aktuální znění VOP uveřejňuje Zhotovitel na svých webových stránkách a Objednavatel je oprávněn se s jejich zněním seznámit i na každé provozovně Zhotovitele.
9.2 Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Zhotovitele a Objednavatele, přičemž tato ustanovení platí pro případ, že není v konkrétní Smlouvě uvedeno jinak.
9.3 Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas s vyrozumíváním se a zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv i jiných sdělení ve věcech Smluv prostřednictvím e-mailu a telefonu (a to i SMS). Byla-li odeslána zpráva z e-mailové adresy či čísla telefonu Objednavatele uvedeného v Zakázkovém listě, nemůže se Objednavatel dovolávat zneužití takovéto e-mailové adresy či telefonického čísla.
9.4 Stane-li se některé ustanovení Smlouvy uzavřené podle těchto VOP či některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy či VOP, pokud z povahy Smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností za níž byla uzavřena nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy či VOP oddělit. Pro případ, že kterékoli ustanovení Smlouvy či VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o oddělitelná ustanovení, použijí se ustanovení Smlouvy či těchto VOP, případně ustanovení příslušných právních předpisů nejblíže svému účelu vhodná.
9.5 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.01.2021 a nahrazují dřívější VOP.

Polák Václav